Filter by: Subject
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Filter by: Subject

DSpace Repository

Filter by: Subject

Artículo (3)
Bronfenbrenner, ecologia del desenvolupament humà, història de la Psicologia social, teoria dels sistemes ecològics, socialització., Bronfenbrenner, ecology of human development,history of social psychology, ecological systems theory, socialization., Artículo (1)
Costum i llei, legalitat i moralitat, comportaments, premis i càstigs, control extern i control intern, conductisme, cognitivisme, perspectiva moral, intervenció pedagògica, dimensió afectiva, bases psicològiques de l'educació, sentit optimitzador., Habit and law, legality and morality, behaviors, rewards and punishments, external and internal control, behaviorism, cognitive, moral perspective, pedagogic intervention, affective dimension, psychological bases of the education, optimizer sense., Artículo (1)
Educació permanent, orientació professional, mercat laboral inserció laboral, acreditació competències, perfi l professional orientador., Life Long Learning, vocational guidance, labor market, employability, skills accreditation, professional profi le advisor., Artículo (1)
Excel·lir avanços, perspectiva integradora i comunitària, harmonització, trilogia de factors, nivells operatius, contextualització europea, «capital humà», trets bàsics del professional de la Psicologia, codi de conducta, reptes i respostes, perspectiva integradora i esperançada., Exalting advances, integrating and community perspective, harmonization, trilogy of factors, operative levels, European contextualization, «Human Resources», basic features of the professional of the Psychology, code of behavior, challenges and answers, integrating and hopeful perspective., Artículo (1)
Giné. C. i al. (2007) Escala d'intensitat dels suports, Artículo (1)
Psicolingüística, llengua vehicular, programa d'ensenyament en valencià, programa d'immersió lingüística, programa d'incorporació progressiva del valencià, bilingüisme enriquidor, coneixement, ús, Comunitat Valenciana., Psycholinguistics, vehicular language, Valencian language teaching programs, linguistic immersion program, Valencian language progressive incorporation program, enriched bilingualism, knowledge, use, Valencian Community., Artículo (1)
PSICOLOGÍA (13)
Raonament moral prosocial, sexe, edat, estudiants de secundaria., Pro-social moral reasoning, gender, age, secondary school students., Artículo (1)
Suay i Lerma, Ferran, ed. (2008) Psicobiologia de l'esport i de l'activitat física. València. PUV, Artículo (1)

Search DSpace

Advanced Search

Browse