Filter by: Subject
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Filter by: Subject

DSpace Repository

Filter by: Subject

Adolescents, alcohol, drogues, valors socials, Adolescents, alcohol, drugs, social values., Artículo (1)
Comprensió lectora, procés individual, metodològica interactiva., Reading comprehension, individual process, interactive methodology., Artículo (1)
Enfocament Centrat en la Persona, psicoteràpia, ciències humanes., Person-Centered Approach, psychotherap, human sciences., Artículo (1)
Esteve, A. y Esteve, F. (2005) Guia pràctica de drets lingüístic al País Valencià, Artículo (1)
estimació i càlcul mental, psicometria, educació primària, estimation and mental computation, psychometrics, elementary school., Artículo (1)
Grup Lisis (Universitat de València), violència escolar, model ecològic, model d'equacions estructurals, clima familiar, conducta violenta entre iguals adolescents, context escolar., Lisis Group (University of Valencia), school violence, ecological model, structural equation model, family environment, violent behaviour among adolescents peers, school environment., Artículo (1)
jerarquia, conducta espacial, primats no humans, conducta adaptativa, simulació., hierarchy, spatial behavior, non-human primates, adaptive behavior, simulation., Artículo (1)
Psicologia de la seguretat, prevenció d'accidents, seguretat ocupacional, prevenció de riscos ocupacionals, prevenció de riscos psicosocials. , Safety Psychology, Accident Prevention, Occupational Safety, Prevention of Occupational Risks, Prevention of Psychosocial Risks., Artículo (1)
PSICOLOGÍA (11)
Quera, V., Salvador, F., Miñano, M. (2005) Fonaments de vida artificial. Palma, AFUNTAP, Artículo (1)

Search DSpace

Advanced Search

Browse