La crisi de l'agricultura mediterrània a l'Arc Mediterrani Central. Un estudi de les seues causes, propostes de solució i finançament des de l'Economia Social
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La crisi de l'agricultura mediterrània a l'Arc Mediterrani Central. Un estudi de les seues causes, propostes de solució i finançament des de l'Economia Social

DSpace Repository

La crisi de l'agricultura mediterrània a l'Arc Mediterrani Central. Un estudi de les seues causes, propostes de solució i finançament des de l'Economia Social

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chaves Ávila, Rafael es_ES
dc.contributor.advisor Lassala Navarré, Carlos es_ES
dc.contributor.author Campos Climent, Vanessa
dc.date.accessioned 2011-11-28T13:45:57Z
dc.date.available 2011-11-28T13:45:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/21616
dc.description.abstract L'agricultura mediterrània es troba en una situació de crisi, degut en part a l'especialització productiva (fruites i hortalisses) i la segmentació comarcal (comarques costaneres), al reduït tamany de les explotacions, a la competència sorgida dels països del Nord d'Àfrica i del Sudest Asiàtic i a l’elevada concentració de la demanda (empreses de distribució); la qual cosa quasi la condemna a tenir un pes testimonial dins de l'economia dels països que formen l'Arc Mediterrani Central, és a dir, el País Valencià i Catalunya. En canvi, són molt pocs els treballs que intenten aportar solucions front a aquesta situació, sobre tot, propostes de solució des de dins del sector. En aquest sentit, es fa necessari un estudi com el que proposem en aquesta Tesi Doctoral, que té com a objectiu, a més de realitzar un diagnòstic estratègic complet i exhaustiu del sector de l'agricultura mediterrània, analitzar també les possibles accions estratègiques que caldria formular i implementar des de l’Economia Social, en particular, mitjançant el cooperativisme agrari i de crèdit, per tal de, si no és possible resoldre, sí almenys millorar la situació actual. Per tal d’aconseguir els objectius plantejats, es va a emprar el següent mètode de treball, basat tant en una revisió teòrica i aplicada mitjançant la revisió de la literatura i el tractament de les estadístiques publicades fins la data (primera part de la Tesi), com en la realització d’una anàlisi empírica (segona part de la Tesi). Per a realitzar aquest estudi s’ha fet ús de tres disciplines difernts dins del camp de l’Economia: l’Economia Aplicada per tal de fer una anàlisi de sectors (economia sectorial) i de polítiques públiques, les Finances Empresarials per tal de fer una anàlisi económica i financera i l’Organització d’Empreses per tal de fer una anàlisi estratègica. En primer lloc, es realitzarà una anàlisi sobre l’estructura productiva de l’agricultura mediterrània, a partir de l’us de informació estadística sobre tamany de les explotacions, estructura de costos, marges de benefici amb els que estan operant i estructura dels mercats de productes agrícoles. En segon lloc, es realitzarà una anàlisis sobre la situació del cooperativisme agrari i de crèdit a l’Arc Mediterrani Central, identificant els seus principals factor de desenvolupament. Per a realitzar aquesta anàlisi, s’utilitzaran les dades estadístiques existents sobre el sector i procedents dels seus principals organismes. En tercer lloc, es realitzarà una anàlisi empírica de la situació econòmica i financera de les cooperatives agràries de l’Arc Mediterrani Central, per a fer una caracterització d’aquestes entitats a partir de l’estudi de les principals ràtios del sector. En quart i últim lloc, es realitzarà una anàlisi estratègica de les cooperatives agràries de l’Arc Mediterrani Central, per a aconseguir obtenir un diagnòstic estratègic i una proposta d’accions estratègiques a seguir, a partir de la aplicació del Mètode Delphi o qüestionari a experts. en
dc.language.iso ca en
dc.subject Agricultura mediterrània; Cooperatives agràries; Arc Mediterrani Central en
dc.title La crisi de l'agricultura mediterrània a l'Arc Mediterrani Central. Un estudi de les seues causes, propostes de solució i finançament des de l'Economia Social en
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis en
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS en
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS AGRARIAS en
dc.description.abstractenglish Mediterranean agriculture is in a crisis, due in part to the specialization of production (fruits and vegetables) and segmentation district (coastal regions), the small size of farms, competition arising from the North African countries and Southeast Asia and the high concentration of demand (distribution companies), which almost doomed to have a testimonial weight within the economy of the countries forming the Central Mediterranean area: Valencia and Catalonia. Instead, there are few studies that attempt to provide solutions to this situation, especially proposals for solutions from within the sector. In this regard, a study is necessary as we propose in this thesis, which aims, in addition to a full and comprehensive strategic assessment of Mediterranean agriculture sector, also analyze potential strategic actions that should be formulated and implement from the social economy, in particular through agricultural cooperatives and credit, for, if not be resolved, then at least improve the current situation. To achieve the stated objectives, it will use the following method of work, a review based on both theoretical and applied by reviewing the literature and treatment of the statistics published to date (part of the thesis), as in conducting an empirical analysis (part of the thesis). To perform this study has made use of three different disciplines within the field of Economics: Applied Economics for an analysis of sectors (economic sector) and public policy, corporate finance to economic and financial analysis and the Organization Business for strategic analysis. First, is an analysis on the production structure of Mediterranean agriculture, based on statistical information on farm size, cost structure, profit margins with which they are operating and structure of agricultural markets. Second, is an analysis on the status of agricultural and credit cooperatives in the Central Mediterranean area, identifying the main factors of development. To perform this analysis, use of existing statistical data on the sector and from its major agencies. Third, there will be an empirical analysis of economic and financial situation of the agricultural cooperatives of the Central Mediterranean area, to a characterization of these entities from the study of key ratios in the industry. Fourth and finally, there will be a strategic analysis of the agricultural cooperatives of the Central Mediterranean area, to get a diagnosis and a proposed strategic actions to follow from the application of the Delphi method or questionnaire to experts. en

View       (6.817Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics