Ciències Polítiques

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 91
 • Item
  Drets humans i Cooperació internacional. Cap a un món més civilitzat
  (2022) Andrés Moreno, Gerardo
  Teaching material in Catalan for the the University of Valencia course: Human Rights and International Cooperation.
 • Item
  Antecedentes y orígenes del Estado de Bienestar en Europa. Fichas para el estudio
  (2022) Robledo Díaz, Luis
  Material docent de l'assignatura Estat de Benestar per als alumnes de 5è any del Doble Grau de Dret i Ciències Polítiques de la Universitat de València.
 • Item
  Política i govern local
  (2021) Aldeguer Cerdá, Bernabé
  Són creixents les reflexions intel·lectuals i acadèmiques, així com els informes professionals i els codis institucionals, que en els últims anys, en el marc de l’impacte que ha tingut la crisi financera sobre les administracions públiques, han abordat l’abast d’una certa crisi ètica, d’una crisi de valors, tant en l’origen com en les manifestacions socioeconòmiques i polítiques de les actuals circumstàncies de crisi polièdrica (Ramió, 2010). Així mateix, s’ha evidenciat un progressiu interès per identificar, des d’una orientació prescriptiva i normativa, l’eventual contribució i el paper dels principis i instruments d’ètica pública i de gestió de la integritat a l’hora d’adoptar, dissenyar i avaluar les polítiques públiques impulsades en l’àmbit i escala de govern local en vista dels requeriments de control del dèficit públic i ajust financer. L’objectiu del present treball, mitjançant una aproximació qualitativa, consisteix en la identificació de la dimensió ètica que es deriva de la present situació de crisi socioeconòmica tant en les seues causes, com en les seues conseqüències. Des d’una perspectiva institucional i normativa (Marsh i Stoker, 1997), el text realitza un repàs de totes aquelles dimensions a partir de les quals, en el marc de les entitats locals (d’ara en avant, EL), resulte possible i requerisca l’impuls de polítiques públiques i marcs institucionals que, contemplant estàndards d’ètica pública, permeten l’enfortiment democràtic deliberatiu i la cohesió social.
 • Item
  Política i grups de pressió
  (2021) Aldeguer Cerdá, Bernabé
  La complexitat social i econòmica de les democràcies representatives contemporànies, caracteritzades per la pluralitat d’actors i estàndards axiològics, comporta el repte d’articular estratègies destinades a regular la conducta dels grups de pressió que, mitjançant la influència i l’acció de lobby, dirigeixen les seues legítimes aspiracions i interessos als decisors públics. La necessitat de concedir transparència i integritat a les relacions entaulades entre l’àmbit institucional públic i la societat civil, els sectors econòmics i empresarials, no sols implica una actualització normativa en la lluita contra la corrupció, sinó una complementària articulació jurídica destinada a fomentar bones pràctiques, preventives i deontològicament solvents. En aquest sentit, s’han considerat dos mecanismes reguladors complementaris: els codis de conducta, d’una part, i els registres de grups de pressió, d’una altra. El treball analitza aquesta tendència contemporània, enumerant, succintament, alguns dels més rellevants aspectes que cal considerar en l’eventual adopció de mesures normatives, segons l’exposat anteriorment.
 • Item
  Democràcia paritària
  (2021) Aldeguer Cerdá, Bernabé
  La creixent presència de dones en estructures orgàniques de partits polítics, candidatures electorals, parlaments i governs no eximeix, per tant, d’avançar en noves línies d’investigació que incorporen a les anàlisis variables socioeconòmiques, institucionals i de comportament polític. De fet, l’informe Pequín +10 (2005) reconeixia que, després d’una dècada des de la conferència inaugural de Pequín (1995): “(…) la desigualtat en l’accés de la dona a l’educació, la capacitació i els recursos productius li impedeix participar en igualtat en l’exercici del poder i els processos d’adopció de decisions” (Pequín + 10, 2005). De la mateixa manera, la consideració de la discriminació de gènere en la participació i la representació política com un dèficit democràtic situa els estudis vinculats al concepte de democràcia paritària en relació amb processos polítics de transició o consolidació democràtica, així com amb uns certs nivells de desenvolupament social i econòmic que permeteren a la dona superar la dependència respecte dels homes i la reclusió a l’espai privat.
 • Item
  Gènere i política
  (2021) Aldeguer Cerdá, Bernabé
  Resulta certament significatiu i rellevant (en termes positius i fructífers) el creixent desenvolupament i impuls d’un profús conjunt de treballs acadèmics (publicacions i projectes o equips d’investigació) que, al llarg de les últimes dècades, han tingut com a tema o objecte principal d’estudi i inquietud intel·lectual la descripció o l’explicació dels factors, les variables i les tendències lligades a les oportunitats i/o els obstacles que concorren en l’accés de les dones a les institucions representatives. Així ho constaten Essed, Goldberg i Kobayashi (2005) en evidenciar eloqüentment la manera en què “els estudis sobre les dones estan ara establits com un camp important d’estudi i investigació al llarg del món”. Aquesta consolidació esdevé amb caràcter multidisciplinari en general, i es manifesta igualment i de manera específica en l’àmbit o des de la perspectiva i l’aproximació conceptual i metodològica de la ciència política. Tal com assenyala Carrera (2011), l’última dècada ha sigut crucial en la professionalització dels estudis de gènere tant dins com fora del context acadèmic. Així, “Espanya ha experimentat dos períodes de molt de canvi; el primer va permetre establir la investigació i els fonaments dels estudis sobre les dones en els programes universitaris (anys 1980, seguint la democratització i el període d’activisme polític); i, un segon, en l’última dècada (particularment, entre 2004 i 2010), en el qual la combinació de l’efecte sobre el procés Bolonya i les mesures progressistes de govern van afavorir la professionalització dels estudis de gènere dins i fora del context acadèmic. No obstant això, els obstacles de les estructures i la resistència cap a aquest camp d’investigació romanen poderoses en el món acadèmic, i el reconeixement de les habilitats professionals dels estudis de gènere, desenvolupats pels àmbits externs a les universitats, també deixa espai per a la millora” (Carrera, 2011).
 • Item
  Política i gestió de la integritat
  (2021) Aldeguer Cerdá, Bernabé
  Aquest material docent té un propòsit empíric i descriptiu, que focalitza l’atenció en els instruments normatius, de diferent rang legal i reglamentari, per mitjà dels quals es reconeixen i aproven diferents catàlegs de principis i de valors d’ètica pública, així com un conjunt de normes de conducta, tant per a directius, funcionaris i empleats públics, com per als alts càrrecs i els membres dels governs nacionals, autonòmics i locals de l’Estat espanyol. L’agenda pública sobre la identificació, l’elaboració, la gestió i l’avaluació dels principis ètics i de les normes de conducta en la funció pública, ha vingut ocasionada, entre altres factors que a continuació es desglossaran detalladament, per l’impacte de diferents escàndols de corrupció en l’àmbit de les administracions públiques, els parlaments i els governs, de diferent grau. Aquest escenari ha tingut una doble conseqüència, tant en els registres demoscòpics sobre les actituds, les creences i les opinions de la ciutadania en relació a l’ètica, la corrupció o la transparència, com en el pla judicial. Així, des del punt de vista de la cultura política, i tenint en compte l’especial incidència, en els últims anys, de les circumstàncies objectives i subjectives de la situació econòmica i política, en relació amb la crisi econòmica des de l’any 2007, cal destacar un enfonsament significatiu quant a l’avaluació de la situació política, del sistema polític (govern i oposició) o de la mateixa confiança política. De la mateixa manera, i concurrentment en el temps, es constata, d’acord amb els registres empírics elaborats pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), un increment de les percepcions de la ciutadania en relació amb els principals problemes d’Espanya, relatius a la corrupció i al frau, la crisi de valors o els partits polítics, els polítics i la política en general.
 • Item
  Curso Sistema Político Español (formato power point)
  (2021) Martín Cubas, Joaquín; García Rivero, Carlos; Montiel Márquez, Antonio; Barragán Manjón, Mélany; Bohigues García, Asbel; Morcillo Marco, Paula; Cuenca Cervera, Javier; Bodoque Arribas, Anselm; Tasa Fuster, Vicenta; Vizcaíno Estevan, Aida; Sanjuán Roca, Borja; Castellanos Claramunt, Jorge; Micó Micó, Águeda; Pérez Comeche, Jorge; Villodres Iglesias, Carles; López Blat, Elena; Portela Sais, Clara
  Each of the 22 topics into which the syllabus of the subject Spanish Political System has been divided have been deposited openly in the Repository of the University of València in its three formats: Text, PowerPoint and Audiovisual recording, their contents being the sole responsibility of the signing authors of each topic. The text, in addition to the development of the content of each topic, it has specific Bibliography, on-line links of interest, a Practice Suggestion and a self-evaluation test with five or six questions, each of which has four possible answers from the which only one is correct.
 • Item
  Curso Sistema Político Español
  (2021) Martín Cubas, Joaquín; García Rivero, Carlos; Montiel Márquez, Antonio; Barragán Manjón, Mélany; Bohigues García, Asbel; Morcillo Marco, Paula; Cuenca Cervera, Javier; Bodoque Arribas, Anselm; Tasa Fuster, Vicenta; Vizcaíno Estevan, Aida; Sanjuán Roca, Borja; Castellanos Claramunt, Jorge; Micó Micó, Águeda; Pérez Comeche, Jorge; Villodres Iglesias, Carles; López Blat, Elena; Portela Sais, Clara
  Cada uno de los 22 temas en los que se ha dividido el temario de la asignatura Sistema Político Español se han depositado en abierto en el Repositorio de la Universitat de València en sus tres formatos: Texto, PowerPoint y Grabación audiovisual, siendo sus contenidos responsabilidad exclusiva de los autores firmantes de cada tema. El texto, además del desarrollo del contenido de cada tema, viene acompañado de Bibliografía específica, Enlaces on line de interés, una Sugerencia de Práctica y un Test de autoevaluación con cinco o seis preguntas, cada una de las cuales tiene cuatro respuestas posibles de la cual solo una es correcta.
 • Item
  Els sistemes i els règims polítics. L'estat i les seues transformacions
  (2021) Aldeguer Cerdá, Bernabé
  La ciència política desenvolupa el concepte cibernètic de sistema polític (Deutsch, 1985) com a adaptació al procés polític, procedent de la teoria general de sistemes. Formulada originalment per Parsons, en identificar les funcions dels sistemes socials (Parsons, 1959, 1960, 1963) i, més detalladament per Easton (1965), la noció de sistema polític permet analitzar la realitat política des de la perspectiva dinàmica del procés polític més enllà del mateix estat i les seues institucions, superant les orientacions excessivament legalistes o formalistes (Nohlen, 2012).
 • Item
  Autonomia Local, Equilibri Pressupostari i Sostenibilitat Financera
  (2021) Aldeguer Cerdá, Bernabé
  Al llarg dels últims anys i de manera creixentment accelerada, les entitats locals (d'ara en avant, EELL) han experimentat una significativa i profunda transformació del règim jurídic en l'àmbit pressupostari i financer. Tals canvis han esdevingut en el marc de les reformes adoptades fonamentalment a partir de l'any 2008 quant a les mesures contra la falta de recursos financers municipals, el control del dèficit i dels límits del deute públic, així com la consecució de la sostenibilitat financera, econòmica i pressupostària.
 • Item
  La cultura política
  (2021) Aldeguer Cerdá, Bernabé
  L'interés sobre el perfil i les pautes en la distribució de les actituds, les creences i el comportament polític propi de les societats, ha constituït una preocupació recurrent al llarg de la història, no sent fins a la meitat del S. XX, quan s'articule una operacionalització conceptual i empírica de la cultura política, des de la perspectiva de la Ciència Política.
 • Item
  Innovació institucional i regeneració democràtica
  (2020) Aldeguer Cerdá, Bernabé
  Aquest material docent en valencià té com a propòsit emetre i catalogar, si més no de forma preliminar, un conjunt de reflexions i consideracions sobre el paper contemporani de la innovació –pública o institucional– en l'eventual generació d'oportunitats –organitzatives i culturals–, dirigides a afavorir l'adopció, la implementació i l'èxit de mesures i estratègies dirigides a la realització i la consecució de la regeneració democràtica. Es presenta una aproximació al concepte d'innovació aplicada a l'àmbit de la gestió pública. Tanmateix, es valora la dimensió de la innovació sobre l'activitat política democràtica tenint en consideració algunes de les més recents reflexions doctrinals efectuades sobre aquesta qüestió.
 • Item
  Tecnocràcia, democràcia i globalització
  (2020) Aldeguer Cerdá, Bernabé
  El present material té com a propòsit explorar les principals reflexions contemporànies que han tingut com a propòsit abordar la manera en què la globalització financera i el funcionament desregulat de l’economia i dels mercats en l'àmbit internacional han incidit al marge, als temps i a les lògiques de decisió dels poders públics democràtics, sotmesos, com a conseqüència de la crisi econòmica, a creixents demandes socials i col·lectives vehiculades a l'entramat representatiu i constitucional d’abast nacional.
 • Item
  Què és la ciència política i la ciència de l'administració
  (2020) Aldeguer Cerdá, Bernabé
  El present material té com a objectiu exposar, si bé succintament, els principals components teòrics, epistemològics i metodològics, que permeten definir i caracteritzar la ciència política i a la ciència de l'administració, per mitjà de la identificació dels seus objectes d’interès i dels instruments d'investigació que se serveix
 • Item
  Actors de la cooperació española
  (2019) Alemany Jordán, María Teresa
  Ministeri d´Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació. Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. Les Oficines Tècniques de Cooperació. Els Centres de Formació de la Cooperació Espanyola. Els Centres Culturals.
 • Item
  Història del Pensament Polític. Esquema dels temes de l´assignatura
  (2016) Bodoque Arribas, Anselm
  Esquemes de l'assignatura d'Història del pensament polític
 • Item
  Fonaments de Ciència Política i de Administració II. Esquema dels temes de l’assignatura
  (2016) Bodoque Arribas, Anselm
  Esquemes dels temes de l'assignatura
 • Item
  Institucions Polítiques Contemporànies 2015-16 (Grau de Periodisme) Presentacions de classe
  (2015) Barberà, Oscar
  Institucions Polítiques Contemporànies 2015-16 (Grau de Periodisme) Presentacions de classe
 • Item
  Cultura Comportament i Actors Polítics (2015-16) (Grau en Ciencia Política i de l'Administració Pública)
  (2015) Barberà, Oscar
  Materials docents de Cultura Comportament i Actors Polítics (2015-16). Grau en Ciència Política i de l'Administració Pública