Autors

Repositori DSpace/Manakin

Jiménez, Jesús
Treballs
14
Descàrregues
735
Des / Doc
49

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CATALANA

 

14 documents dipositats: Articles [11] Capítols [2] Tesis [1]

28 documents no dipositats

Descàrregues: 735
Descàrregues per document: 49

Social
Altres perfils


Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Tesis

Producció no dipositada
 • Efectos graduales de la sonorización en las lenguas romances (2014). Jiménez, Jesús and Lloret, Maria-Rosa En: 55-82
 • Reforzamiento de diptongos en hablas machegas (1996). JIMÉNEZ, J En: Trabajo presentado al XI Congreso Internacional de la ALFAL. Encuentro de Investigadores en Fonología. Las Palmas de Gran Canaria
 • Efectes de prominència en canvis vocàlics obscurs (2010). Jiménez, Jesús and Lloret, Maria-Rosa En: XXVI Congrés Internacional de Ling{\"u
 • Semivocals en la crüılla: enfortiment i lenició en els marges sil˙làbics (2015). Jiménez, Jesús and Lloret, Maria-Rosa En: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
 • L'harmonia vocàlica i el canvi lingǘıstic (2015). Jiménez, Jesús and Herrero, Ricard En: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
 • L’harmonia vocàlica en valencià (1998). Jiménez, Jesús En: Actes del Novè Col{\textperiodcentered
 • Prominence and centralization: a two-way contrast between lexical and epenthetic non-labial high vowels in Alguerese Catalan (2015). Jiménez, Jesús and Lloret, Maria-Rosa En: Estudios de Fonética Experimental
 • De la coarticulación a la armońıa vocálica en valenciano (2013). Herrero, Ricard and Jiménez, Jesús En: LINCOM
 • (in press) Adjusting to the syllable margins: glides in Spanish and Catalan (2015). Pons-Moll, Cl{\`a En: Mark Gibson, Juana Gil (ed.) Romance phonetics and phonology. Oxford: Oxford University Press.
 • Els malnoms d'Atzeneta (1990). Jiménez, J En: Almaig
 • Sonicidad y tipoloǵıa de los márgenes silábicos en español (2013). Jiménez, Jesús and Lloret, Maria-Rosa En: Universidad de Zaragoza
 • Entre la articulación y la percepción: Armońıa vocálica en la peńınsula Ibérica (2010). Jiménez, Jesús and Lloret, Maria-Rosa En: de Gruyter
 • Darreres tendències en fonologia generativa (2004). Jiménez, Jesús and Lloret, Maria Rosa En: Estudios Catalanes. Revista Internacional de lengua, literatura y cultura catalanas
 • Altres fenòmens vocàlics en el mot (2002). Jiménez, Jesús En: J. Sol{\`a
 • Sobre les vocals afegides de ĺalguerès (2010). Lloret, María-Rosa and Jiménez Martínez, Jesús En: Grafica del Parteolla
 • Asimetries en la interf́ıcie morfologia/fonologia (2006). Jiménez, Jesús and Lloret, Maria-Rosa En: VII Congrés de Ling{\"u
 • Els aplecs «ts» i «dz» en valencià. Una anàlisi des de la teoria de l'optimitat (1995). Jiménez, Jesús En: Caplletra. Revista Internacional de Filologia
 • Morphology in Phonology: introduction (2005). Lloret, Maria-Rosa and Jiménez, Jesús En: Catalan Journal of Linguistics
 • Asimetŕıas perceptivas y similitud articulatoria en la asimilación de sonoridad del catalán (2008). Jiménez, Jesús and Lloret, Maria-Rosa En: Cuadernos de Ling{\"u
 • L’abast de les relacions paradigmàtiques (2007). Jiménez, Jesús En: Ling{\"u
 • La forma dels pronoms cĺıtics catalans: condicions sil˙ làbiques i alineament morfològic (1995). Jiménez, Jesús and Todolí, Júlia En: Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales XI, PPU, Barcelona
 • Marcatge posicional i prominència en el vocalisme àton (2008). Lloret, Maria Rosa and Jiménez, Jesús En: Caplletra. Revista Internacional de Filologia
 • L'estructura sil˙làbica del dialecte valencià (1997). Jiménez, Jesús
 • L'estructura sil˙ làbica del català (1999). Jiménez, Jesús En: Universitat de València
 • Vocalic Adjustments under Positional Markedness in Catalan and Other Romance Languages (2013).
 • Harmonia Vocàlica: Paràmetres I Variació (2011). Jiménez, J. and Lloret, M.-R. En: Estudis Romanics
 • Un análisis óptimo de la armonía vocálica del andaluz (2009).
 • Valencian vowel harmony (1998). Jiménez, J. En: Italian Journal of Linguistics
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2018-04-22 18:00:04