La comunicació del càncer infantil i juvenil a Espanya (1960-2017). Una anàlisi a través de la premsa i d'Internet
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La comunicació del càncer infantil i juvenil a Espanya (1960-2017). Una anàlisi a través de la premsa i d'Internet

DSpace Repository

La comunicació del càncer infantil i juvenil a Espanya (1960-2017). Una anàlisi a través de la premsa i d'Internet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Domínguez Romero, Martí
dc.contributor.author Sapiña García, Lucía
dc.contributor.other Departament de Història de la Ciència i Documentació es_ES
dc.date.accessioned 2019-07-05T11:23:42Z
dc.date.available 2019-07-06T04:45:04Z
dc.date.issued 2019 es_ES
dc.date.submitted 21-06-2019 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/70742
dc.description.abstract Els mitjans de comunicació contribueixen a crear la imatge que, com a societat, tenim d’una malaltia. El càncer en adults ha estat analitzat des de diverses disciplines, inclosa la comunicació. Menys investigada ha estat aquesta malaltia en la població infantil i adolescent. El càncer pediàtric ha adquirit importància, de manera progressiva, en les darreres dècades. Prova d’això són la quantitat d’estudis mèdics sobre el tema però també, des d’un punt de vista més social, els treballs realitzats des de l’antropologia o la psicologia. En comunicació, tanmateix, encara és escassa la literatura que analitza el càncer infantil en mitjans de comunicació com la televisió o la premsa. Encara hi ha, per tant, buits per cobrir que requereixen nous estudis. De la mateixa manera, només en els darrers anys s’ha començat a estudiar la recepció per part de les famílies afectades d’aquesta i altra informació sobre el càncer infantil que circula a Internet. Aquest treball analitza l’evolució de les informacions publicades sobre el càncer infantil i adolescent en quatre diaris espanyols (ABC, La Vanguardia, El País i El Mundo) des de 1960 fins a 2017 (N= 1.280). Igualment, la difusió d’Internet i dels aparells mòbils ha permés l’accés permanent a tota mena de continguts, també mèdics, per part de la ciutadania. Mitjançant dues enquestes, a pares i mares de nens amb càncer (N= 101) i a oncòlegs pediàtrics (N= 78), el present treball indaga com aquests continguts en xarxa han influït en la comunicació entre els metges i les famílies. Aquesta informació, però, també arriba als adolescents més majors que estan en tractament i als, cada vegada més nombrosos, supervivents de càncer infantil. A través d’entrevistes (N= 20) s’explora com reben aquests joves la informació sobre el càncer que circula per Internet. Aquests joves, però, no són només receptors sinó que també han emergit com actors amb veu pròpia. En aquest sentit, s’analitzen els testimonis d’adolescents i joves supervivents en línia disponibles (N= 48) en dos llocs web. Els resultats mostren un increment del volum de la informació sobre el càncer infantil i juvenil en la premsa espanyola durant les darreres dècades. Aquest augment s’acompanya d’una major complexitat i diversitat de temes i fonts. Malgrat la gran quantitat de continguts disponible en Internet, els pares prefereixen ser informats pels metges tot i que també voldrien comptar amb la seua guia a l’hora de buscar en línia. Els joves pacients busquen informació sobre la seua malaltia en solitari i sense compartir-la amb la família o els metges, encara que sí que ho fan amb altres joves que han passat pel mateix que ells. Agrairien també ser guiats cap a webs amb continguts adaptats a les seues edats i protagonitzats per joves com ells. En els testimonis que ofereixen en línia, els adolescents i joves narren la seua experiència amb el càncer perquè puga ajudar a altres en la mateixa situació, però aquestes narracions també aporten dades d’interés per als professionals de la salut com quins són els temes que més els preocupen i els dubtes que els sorgeixen després del tractament. es_ES
dc.format.extent 381 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject càncer infantil es_ES
dc.subject càncer adolescent es_ES
dc.subject comunicació i salut es_ES
dc.subject anàlisi de contingut es_ES
dc.subject notícies sobre el càncer es_ES
dc.subject narrativa de pacients es_ES
dc.title La comunicació del càncer infantil i juvenil a Espanya (1960-2017). Una anàlisi a través de la premsa i d'Internet es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS MÉDICAS es_ES
dc.description.abstractenglish The mass media can contribute to creating the image that we, as a society, have of a given disease. Adult cancer has been analyzed for many years from various perspectives and disciplines, including communication. However, this illness has been less researched in children and adolescents with cancer. Pediatric cancer has become increasingly important in recent decades. Medical studies are proof of this, as are also, from a more social point of view, the anthropological or psychological studies. In communication, however, there is still little literature analyzing childhood cancer in media such as television or the press. There are still, therefore, gaps to cover that require new studies and approaches. Similarly, the reception by affected families of this journalistic content and other information about childhood cancer circulating on the Internet has only begun to be studied in recent years. In this context, the present work analyses the evolution of the information published on childhood and adolescent cancer by four Spanish newspapers (ABC, La Vanguardia, El País and El Mundo) over a period of several decades: from 1960 to 2017 (N= 1,280). Likewise, the spread of the Internet and mobile devices has allowed citizens permanent access to all types of information, including medical content. Through two surveys with parents of children with cancer (N= 101) and pediatric oncologists (N= 78), this work investigates how this online content has influenced communication between doctors and families. Moreoves, this information also reaches older adolescents in treatment and the growing number of childhood cancer survivors. Semi-structured interviews (N= 20) explore how these teenagers and youths receive the cancer information that circulates on the Internet. However, in the last very few years, these young people are not only receptors but have also emerged as actors with their own voice. In this sense, the available online testimonies (N= 48) in two websites are analyzed. The results of this research show an increase in the quantity of information on childhood and juvenile cancer in the Spanish press over the last few decades. This growth is accompanied by greater complexity and diversity of topics and sources. Despite the large amount of content available on the Internet, parents prefer to be informed by doctors, although they would also like to be guided by medical experts when searching online. On the other hand, teenagers and young people look for information about their illness on their own and do not share it with their family or doctors, although they do so with other young people who have gone through the same experience as them. As their parents, they would also like to be guided through websites with contents adapted to their ages and featured by young people like them. In the testimonies they offer online, teenagers and young people recount their experience with cancer in order to help others who are going through the same process, but these narratives also provide interesting information and data for the health professionals such as the issues that most concern them and the doubts that arise after treatment. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (7.795Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics