Física Nuclear i de Partícules
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Física Nuclear i de Partícules

DSpace Repository

Física Nuclear i de Partícules

Show simple item record

dc.contributor.author Martínez Vidal, Fernando
dc.contributor.other Higón Rodríguez, Emilio
dc.date.accessioned 2018-03-08T08:21:02Z
dc.date.available 2018-03-08T08:21:02Z
dc.date.issued 2018 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/65281
dc.description.abstract La Física Nuclear i de Partícules és una assignatura de caràcter obligatori que s'imparteix en el primer quadrimestre de quart curs dels estudis de Grau en Física a la Universitat de València. Consta d'un total de 7.5 crèdits ECTS, dels quals 4.5 són teòrics, 1.5 teòric-pràctics (resolució de problemes), i 1.5 de laboratori. Aquesta assignatura forma part de la matèria Ampliació de Física, i permet al graduat/da adquirir coneixements bàsics sobre l'estructura de la matèria i les seues propietats. La Física Nuclear és la disciplina científica que estudia els nuclis atòmics, les seves propietats i les forces que actuen entre els seus constituents (protons i neutrons, denominats genèricament nucleons). Avui sabem que els nucleons al seu torn estan constituïts per sistemes físics àdhuc més fonamentals anomenats quarks, els quals no posseïxen estructura i són, així mateix, els constituents del que denominem partícules elementals. La Física de Partícules té per objecte l'estudi dels constituents de la matèria a la seva escala més fonamental, entendre els patrons de la “taula” de partícules elementals i quines són les propietats i lleis que regeixen les seves interaccions. Tant la Física Nuclear com la Física de Partícules tenen un caràcter de ciència fonamental, però avui dia les seves aplicacions són innombrables tant en l'àmbit científic com en l'industrial, mèdic, etc. Per tant, un plantejament modern de l'assignatura requereix una presentació tant del seu component de ciència bàsica com de ciència aplicada. Els aspectes generals en els quals radica la importància d'aquesta disciplina i que s'han considerat per a definir els continguts, orientació i plantejament de l'assignatura són els següents. En primer lloc, la comprensió de l'estructura fonamental de la matèria i de les seves interaccions ha estat i segueix sent un dels majors reptes intel·lectuals i tecnològics de l'home des de finals del segle XIX. A més, l'estudi nuclear i subnuclear de la matèria ha estat decisiu en l'evolució de la Física, basti recordar la gènesi i posterior desenvolupament de la Mecànica Quàntica, avui dia un dels fonaments bàsics de la ciència. En segon lloc, la Física Nuclear i de Partícules està relacionada amb una gran varietat d’altres àrees d’investigació de gran rellevància en l'actualitat, tals com l’Astrofísica Nuclear, les Astropartícules, Física de l'Estat Sòlid, Nanotecnologia, Computació Quàntica, etc. Y finalment, les necessitats tècniques associades al desenvolupament d'aquesta disciplina han donat lloc a un elevat nombre d'aplicacions tecnològiques que han repercutit directament en la millora de la qualitat de vida de la societat. Entre elles podríem citar els acceleradors, la medicina nuclear (tant per a diagnòstic com teràpia), fonts d'energia, aplicacions industrials de tot tipus, informàtica i telecomunicacions, protecció del medi ambient, etc. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject Fisica Nuclear es_ES
dc.subject Física de Partícules es_ES
dc.subject Detectors de radiació es_ES
dc.subject Acceleradors de partícules es_ES
dc.title Física Nuclear i de Partícules es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::FÍSICA es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype slide es_ES
dc.type.interactivitylevel medium es_ES
dc.description.abstractenglish Nuclear and Particle Physics is a compulsory subject that is taught in the first quarter of the fourth year of undergraduate studies in Physics at the University of Valencia. It comprises a total of 7.5 ECTS credits, of which 4.5 are theoretical, 1.5 are theoretical-practical (problem solving), and 1.5 laboratory work. This course is part of the Expansion of Physics, and allows the graduate acquire basic knowledge about the structure of matter and its properties. Nuclear Physics is the scientific discipline that studies the atomic nuclei, their properties and the forces acting between its constituents (protons and neutrons, generically called nucleons). Today we know that nucleons are in turn composed of even more fundamental physical systems called quarks, which do not have structure and are also constituents of what we call elementary particles. Particle Physics studies the constituents of matter at its most fundamental level, understanding the patterns of elementary particles and the properties and laws governing their interactions. Both Nuclear and Particle Physics have a character of fundamental science, but today there are countless applications in several areas: scientific, industrial, medical, etc. Therefore, a modern approach to the subject requires the presentation of both basic and applied science contents. The general aspects in which lies the importance of this discipline and that have been considered to define the content and approach of the subject are the following. First, understanding the fundamental structure of matter and their interactions has been and remains today one of the greatest intellectual and technological challenges of mankind since the late nineteenth century. In addition, the study of nuclear and subnuclear matter has been instrumental in the evolution of Physics. It suffices to recall the genesis and subsequent development of Quantum Mechanics, now one of the basic foundations of science. Second, Nuclear and Particle Physics is related to a variety of research areas of great relevance today, such as Nuclear Astrophysics, Astroparticles, Solid State Physics, Nanoscience and Nanotechnology, Quantum Computation, etc…Third, technical requirements associated with the development of this discipline have led to a large number of technological applications that have direct impact on improving the life quality of society. These include accelerators, nuclear medicine (for both diagnosis and therapy), energy sources, industrial applications of all kinds, telecommunications, environmental protection, etc. es_ES

View       (30.06Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics