Sum[m]a [con]fesso[rum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Sum[m]a [con]fesso[rum]

DSpace Repository

Sum[m]a [con]fesso[rum]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.creator Johannes, von Freiburg, -1314 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T17:28:30Z
dc.date.available 2017-11-23T17:28:30Z
dc.date.created [ca. 1350] ca
dc.date.issued [ca. 1350] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0297 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/51019
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de f. 2r ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 244 + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 10 i 12 fulls ; numeració moderna a llapis ; signatures de quadern ca
dc.description Composició: Escrit a 2 columnes de 64 línies (f. 1r) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes per al miniaturista ca
dc.description Decoració: En el f. 1r., caplletra miniada representant un frare dominic, el qual llegeix un llibre a quatre deixebles; orla, de tipus francés, amb fulles de parra i trifoliades. Caplletres miniades al començament de cadascun dels llibres. Titolets, caplletres i calderons en tintes de color vermell i blau ca
dc.description Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, amb ferros freds tres orles concèntriques amb motius fitomòrfics i medallons, filetejats entre les orles; el rectangle central, dividit en tres compartiments, hi trobem florons, als superior i inferior, i, al central, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria; manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en vermell. Al llom, amb ferros daurats es llegeix: "Questi[ones] casua[lium] f[ratris] I[ohannis] lecto[ris]". Fou restaurada en l'any 1972 ca
dc.description Origen: Escrit a França, probablement a la meitat del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 297 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 297 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per Lutgarda Ortells i Silvia Villaplana Traver, febrer 2016 ca
dc.description.abstract El còdex transcriu íntegrament els quatre llibres de la "Summa confessorum" de Johannes von Freiburg. Als ff. 207r-209r s'inclou la "Tabula Summe fratris Raymundi" i, a continuació, els "Statuta Summe confessorum ex sexto libro Decretalium addita" (ff. 209r-217r). El manuscrit finalitza amb la "Tabula Summe confessorum" (ff. 217v-244v) ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r: [Nota] "[text] Nota q[uod] lector iste Ioh[ann]es ante [com]pilat[i]o[n]em h[u]i[us] Sum[m]e [con]fessor[um] fecerat tab[u]lam s[upe]r Su[m]mam Raym[un]di [et] app[ar]atu[m] ei[us] v[er]ificat[i]o[nem] q[u]o[que] seu decl[ar]at[i]o[nem] pl[ur]iu[m] q[ue] i[n] ip[s]a su[m]ma et glo[ss]a ip[s]i[us] h[ab]ent[ur] ... ideo ad i[n]tell[e]ctum illi[us] p[ro]logi hu[n]c illi iudicavit p[ro]pone[n]dum" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 1r: [Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]logus f[rat]ris Io[hannis] lectoris in p[r]iore[m] libellu[m] questionum casualium. [text] Quoniam dubio[rum] nova quotidie diffic[u]ltas emergit casuu[m] ... de hiis v[er]o l[e]ctione libelli meli[us] q[uam] v[er]b[is] lector poterit i[n]for[ma]ri. [rúbr.] Explicit" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 1r+v: [Prologus] "[rúbr.] Incipit p[ro]logus ei[us]d[em] f[rat]ris Io[hannis] lector[i]s in Sum[m]a [con]fesso[rum]. [text] Saluti anima[rum] et p[ro]xi[m]o[rum] utilitati s[ecumdu]m ord[in]is mei p[ro]fessione[m] f[rate]rna caritate ... R[ubr]icellas q[ue] adiu[n]cte s[un]t suis p[r]incipalib[us] tit[u]lis suppone[n]do" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 1v-2r: [Tabula librorum I-IV] "[rúbr.] Tituli libri primi. [text] De symonia ... p[ro]p[ter] nuptias ti[tulus] XXVus. [rúbr.] Exp[lici]t" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 2r-44v: [Liber primus] "[rúbr.] Incipit Sum[m]a [con]fesso[rum] [com]pilata a f[rat]re Io[hanne] l[e]ctore fratru[m] p[re]dicato[rum]. [text] Quoniam int[er] ecc[lesi]a[sti]ca cri[min]a symo[n]iaca h[er]esis ... no[t]a casum ei[us]dem decreti. [rúbr.] Explicit p[r]ima p[ar]s huius op[er]is" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 44v-87r: [Liber secundus] "[rúbr.] Incipit s[ecund]a de homicidis ti[tulus] I. [text] In prima p[ar]te d[i]c[tu]m e[st] de q[u]ib[us]d[am] cr[imin]ibus que p[r]incipal[ite]r [com]m[i]ttu[n]t[ur] ... nec expelli p[otes]t ut c[apitulo] de apochis l[ibro] penult[imo]" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 87r-184v: [Liber tertius] "[rúbr.] Incipit t[er]cia p[ar]s h[uiu]s op[er]is de q[ua]litate ordina[n]do[rum]. Ti[tulus] I[us]. [text] Expeditis per Dei gr[ati]am duab[us] p[ar]tic[u]lis restat ut de t[er]cia ... ip[s]o rege regu[m] coh[er]ed[e] coronatore p[re]sta[n]te q[u]i cu[m] P[at]re [et] Sp[irit]u S[anc]to e[st] b[e]n[e]d[ic]tus i[n] s[e]c[u]la. Ame[n]. Explicit t[ra]ctat[us] de p[e]n[itent]ia [et] p[er] [conseque]ns t[er]cia p[ar]s hui[us] summe" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 184v-207r: [Liber quartus] "[rúbr.] Incipit tractatus de mat[ri]monio q[uas]i quartus liber huius summe. [text] Quoniam i[n] foro p[enintec]iali ci[r]ca m[atrimoniu]m freq[uen]t[er] dubitac[i]o[n]es im[m]o [etiam] int[er]du[m] q[uas]i p[er]plexitates occ[ur]ru[n]t ... q[u]i coll[e]c[ti]o[n]is mee labore[m] ad a[n]i[m]a[rum] salute[m] ta[m] de pe[n]ite[n]ciis q[uam] de m[atrimon]iis hi[c] [con]clusit cui e[st] honor in s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Amen. [rúbr.] Explicit de m[atrimon]io [contr]actus et finit[ur] p[er] [conseque]ns q[uas]i i[n] q[ua]tuor libros disti[n]cta to[ta] su[m]ma [con]fesso[rum]" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 207r-209r: [Tabula Summe fratris Raymundi] "[rúbr.] Isti s[un]t p[ar]agrofi [sic] su[m]me fr[atr]is Raym[un]di p[er] nu[meru]m s[ecundum] que[m] ut pl[ur]imu[m] i[n] h[a]c Su[m]ma [con]fesso[rum] eo[run]de[m] fit assig[na]t[i]o. In p[ar]vis t[ame]n titul[is] no[n] s[em]p[er] assign[an]t[ur] hic p[ar]agrofi [sic] q[ui]a p[ro]p[ter] l[itte]re paucitate[m] non e[st] labor i[n] q[ue]re[n]do. Prologus. [text] Quoniam ut ait Ieronimus ... Ill[u]d i[n] Su[m]ma no[ta]nd[um]. [rúbr.] Explicit" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 209r-217r: [Statuta Summe confessorum ex sexto libro Decretalium addita] "[rúbr.] Incipiu[n]t statuta Su[m]me [con]fesso[rum] ex sexto libro dec[re]taliu[m] addita qua[n]tu[m] p[er]tinere v[idetu]r ad mat[er]ia[m] ei[us]dem Su[m]me ac s[u]b eisd[em] titulis et numero questionu[m]. Prologus. [text] Ne libri q[u]i de Su[m]ma [con]f[ess]o[rum] iam sc[ri]pti era[n]t ... ut i[n] hui[us] de cet[er]o n[on] liceat vacillare. [rúbr.] De symon[ia] ti[tulus] I q[uestio] LXXXIIII ... [text] [contra] legis nitit[ur] volu[n]tate[m]. [rúbr.] Explicit [com]pendiosa coll[e]ct[i]o q[u]o[rum]da[m] statuto[rum] ex sexto dec[re]taliu[m] s[upe]r Su[m]ma[m] [con]fesso[rum]" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 217r: [Prologus tabule] "[rúbr.] Incipit prologus tabule. [text] In hac tabula u[b]i[cumque] fit simpl[icite]r libri [ve]l q[uesti]onis ... i[n] alia q[ue]rat[ur] donec tota iur[is]d[i]c[ti]o[n]is m[ateri]a p[er]legat[ur]" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 217v-244v: [Tabula Summe confessorum] "[rúbr.] Incipit tabula super Summam confessorum. [text] Abbas. Utr[um] un[us] abbas possit possidere [sic] ... adult[er]iu[m] divorciu[m] ieiuniu[m] furtu[m] mat[r]imoniu[m] [et] i[n] m[u]ltis aliis locis. Explicit tab[u]la Summe confesso[rum]" ca
dc.format.extent 244 f. : il. ; 365 x 263 mm enquadernació 380 x 275 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 260 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 129 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 462 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1207 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2025 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Sum[m]a [con]fesso[rum] la
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0297/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0297/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Formà part de la biblioteca del duc de Calàbria; a partir de 1550 s'incorporà a la biblioteca del monestir de Sant Miquel dels Reis, segons l'exlibris del f. 1r: "Es de la libreria de San Miguel de los Reyes". L'any 1837 passà a formar part de la Biblioteca de la Universitat de València ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b22352387 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0297 ca
dc.identifier.local Olim 393 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics