Exposit[i]o Nicolai Treveth Sup[er] Genesim
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Exposit[i]o Nicolai Treveth Sup[er] Genesim

DSpace Repository

Exposit[i]o Nicolai Treveth Sup[er] Genesim

Show simple item record

dc.contributor.author Trivet, Nicholas, 1258?-1328. Super Genesim ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T19:33:37Z
dc.date.available 2017-11-23T19:33:37Z
dc.date.created [entre 1300 i 1350] ca
dc.date.issued [entre 1300 i 1350] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0295 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/33449
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 2v) ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 364 + i (pergamí antic) + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 12 fulls ; signatures i numeració de quaderns ; foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes. El text bíblic a 25 línies (f. 14r) i el comentari a 50 (f. 2r) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Algunes notes marginals de l'època ca
dc.description Decoració: La caplletra que encapçala l'obra està traçada amb or i colors, representant al comentarista en l'acte de presentar el llibre a un rei; d'aquesta caplletra arranca una senzilla orla que conté entre els seus components, adorns, fulles, un individu, una branca i una llebre perseguida per un gos. Al f. 35r una orla decorada amb motius florals en or i colors al marge esquerre, al capdamunt de la qual un rostre humà bufant una tuba. Tintes de colors vermell i blau en les caplletres, calderons i rúbriques ca
dc.description Enquadernació: Del segle XVI amb ferros freds daurats, aquests últims s'han utilitzat per escriure el nom de l'autor i el títol de l'obra "HNicholay de Travetho sup[er] Genesim", i l'escut d'armes del Duc de Calàbria. Indicis dels fermalls originals. Pell restaurada en l'any 1975 ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França a la primera meitat del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: Monestir de Sant Miquel dels Reis, Littera B, pluteus 2, numerus 5, Biblioteca Històrica ; Ms. 391 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 295 ca
dc.description En el f. 1r amb lletra del segle XV es llegeix: "Ista[m] postilla[m] d[omi]ni Nicholay deTravetho Sup[er] Genesim dedit [conven]tui [fratrum predicatorum] Valen[ti]e mult[um] honorabilis d[omi]na, d[omi]na Ayronis Ioha[n] àlias de Ripoll ob D[e]i rev[er]e[ci]a[m] [et] b[ea]to[rum] s[an]c[t]o[rum] [Dominici] p[at]ris n[ost]ri Pet[r]i [magistri et theologie] docto[r]is ac eci[m] ob [con]te[m]plac[i]o[n]e[m] [et] p[ro]c[ur]ac[i]o[n]e[m]. Tali v[er]o pacto [et] [con]dic[i]one q[uod] de [communi ...] p[ro] q[ua]cu[n]q[ue] c[aus]a a q[u]ocu[n]q[ue] minime valeat ext[ra]hy nisi r[aci]one [ligamenti dicti] libri, q[uod] si oppo[situ]m f[a]c[tu]m fu[er]it simpliciter ad iudico fore [dandum] librarie [sedis Valencie ....]" ca
dc.description En el f. 1r amb lletra del segle XVI: "Nicolaus de Travetho. Postilla in Genesim. Littera B, pluteus 2, numerus 5" ; sota aquesta anotació hi ha la lletra "q" de la fi del segle XIV ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per Silvia Villaplana Traver, febrer 2014 ca
dc.description.abstract Aquest manuscrit recull el comentari de NicholasTrivet al Gènesi, obra dedicada al Papa Joan XXII (f. 2r-2v). Inclou a la fi (f. 363r-364r) una descripció de l'Arca de Noé acompanyada de dibuixos amb les diverses seccions de la mateixa ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 2r-2v: [Nicolaus Treveth Johanni XXII papae 1316-1334] "[text] Sanctissimo ac reverentissimo p[at]ri [et] d[omi]no d[omi]no Joh[ann]i divina p[ro]vide[n]tia, Sacrosancte Romane ac univ[er]salis ecc[lesi]e summo pontifici frater Nicolaus Treveth ord[in]is predicato[rum] devota pedu[m] oscula beato[rum]. Splendor paterne glorie substantieq[ue] eius figura lucem ab eterno habitans ... exemplaria destinare" [Stegmüller 6033 ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 2v-6v: "[rúbr.] Incipit exposit[i]o f[rat]ris Nicolai Treveth sup[er] Genesim. [text] In principio creavit Deus celu[m] [et] terram. Corrupt[i]o hu[m]ane nature ex p[ri]mo p[e]cc[at]o p[ro]veniens ... et h[ec] ad di[vis]ione[m] Biblie g[e]n[er]ale[m] sufficiant" [Stegmüller 6033 ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 6v -29v: "[rúbr.] Exp[ositi]o ep[isto]le Ieronimi ad Paulinu[m] de om[n]ib[us] Sacre Sc[r]ipture libris. [text] Quia int[er] doctores ecc[lesi]asticos b[eatu]s Ieronim[us] off[ici]o int[er]p[re]tandi Sac[ra]m Scripturam ... ; [7r: text] quinta de Apollonio. Frat[er] Amb[r]osius in hac ep[isto]la p[r]imo co[m]mendat Ieronim[us] Paulinu[m] dicens ... ; [29v: text] de facili repellu[n]tur [sic]. [rúbr.] Explicit exposit[i]o ep[isto]le b[eat]i Iero[nim]i ad Paulinu[m]" [Stegmüller 6033 ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 29v-34r: "[rúbr.] Incipit exposit[i]o p[ro]logui b[eat]i Iero[nim]i i[n] Pentateucu[m]. [text] Vetus Testam[en]tum hebraico s[er]mone a p[ri]ncipio fuit consc[ri]ptu[m] ... ; [30v: text] Desiderii co[m]mendari petit. Desiderii mei desideratas accepi epistolas. Insinuat Iero[nimus] i[n] p[ri]ncipio huius p[ro]logui ... ; [f. 34r: text] in latinu[m] eos t[ra]nsferre sermonem, s[cilicet] in medietate de hebraico" [Stegmüller 6033 ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 34v-362v: [Genesis] "[rúbr.] Divisio p[ri]mi capit[u]li Genesis. [text] Genesis lib[er] inde dicitur q[uo]d in eo exordiu[m] mu[n]di ... app[ro]b[ati]one om[n]iu[m] op[er]u[m] Dei ; [f. 35r: rúbr.] Partic[u]la p[r]ima de p[ro]ducc[i]one creatura[rum] in summa. [text] In principio creavit Deus [Gen 1, 1]. [rúbr.] Aug[ustinus] De ci[vita]te D[e]i libro XI. [text] Magnum est [et] admodu[m] ra[rum] univ[er]sam creaturam ... ; [f. 362v: text] est in loculo in Egipto [Gen 50, 25] ... p[er]fecta est leticia un[de] in ps[almo]: Adimpleb[is] me leticia cu[m] v[u]ltu tuo. Ad q[ua]m vos p[er]ducat d[omi]n[u]s n[oste]r Ih[esu]s Ch[ristu]s ... s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum], amen" [Stegmüller 6033 ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 363r-364r: [Descripcio arche Noe] "[text] Ad maiore[m] evidencia[m] quo[rum]dam d[i]c[t]o[rum] sup[ra] s[u]biu[n]genda e[st] div[er]sa desc[r]ipc[i]o arche Noe cum sc[r]iptura quo[rum]dam no[minu]m heb[ra]ico[rum] ... de istis duob[us] no[min]ib[us] fit me[n]cio in glosa sup[ra] cap[itu]lo XXXII" ca
dc.format.extent 364, [2] f. : il. ; 341 x 211 mm enquadernació 355 x 230 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 221 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 549 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Marcelino, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 235 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1963 ca
dc.relation.isreferencedby Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 92 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Exposit[i]o Nicolai Treveth Sup[er] Genesim la
dc.title.alternative Biblia. A.T. Gènesi. Llatí ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0295/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0295/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Aquest còdex, a començaments del segle XV, va pertànyer a "Ayronis Johan àlias Ripoll" qui el regalà, possiblement, al Convent de Predicadors de València, tot atenent la informació proporcionada per la nota de propietat que hom llegeix al f. 1r. Amb posterioritat passà a formar part de la biblioteca del Duc de Calàbria des d'on anà a raure al monestir de Sant Miquel dels Reis ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b21451345 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0295 ca
dc.identifier.local Olim 391 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics