[Textus Magistri Sententiarum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Textus Magistri Sententiarum]

DSpace Repository

[Textus Magistri Sententiarum]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.creator Pere Llombard, ca. 1100-1160 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T13:55:10Z
dc.date.available 2017-11-23T13:55:10Z
dc.date.created [entre 1275 i 1300] ca
dc.date.issued [entre 1275 i 1300] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0626 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/29159
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de l'anotació, amb lletra del segle XVI, localitzada al verso del segon full de guarda ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + i (paper) + 349 + i (pergamí) + i (pergamí actual) ; reclams cada 16 f. ; foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 36 línies ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals contemporànies d'un corrector, del copista i posteriors d'altres mans. Algunes probablement angleses ca
dc.description Decoració: Caplletres miniades al començament dels llibres en pa d'or i colors; rúbriques en tinta vermella. Miniatures en els f. 1r, 5v, 106r, 189v i 255r. La primera representa una imatge idealitzada de l'autor escrivint l'obra, i les restants al·ludeixen als assumptes ca
dc.description Enquadernació: Restaurada en 1973. Pell llaurada sobre fusta, ferros daurats amb la següent anotació: "Textus Magistri Sententiarum" i l'escut del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals. L'enquadernació i guarda de paper del segle XVI ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França l'últim quart del segle XIII ca
dc.description Signatura anterior: Ms.. 438 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 626 ca
dc.description En el verso del segon full de guarda, hom pot llegir: "Textus Magistri Sententiarum" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu els quatre llibres de les Sentències de Pere Llombard, incloent-hi tots ells una "Tabula" amb l'elenc de totes les "Distinctiones" que integren cadascun dels llibres. Als marges del text hom troba succesives intervencions realitzades per un lector que detectà errors i mancances en la transcripció. Aquest mateix lector ha introduït, al marge inferior dels f. 152v-153r, el començament del pròleg del llibre IV dels comentaris de Petrus de Tarentasia a l'obra del "Magister Sententiarum" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-2r: [Prologus] "[text] Cupientes aliquid de penuria ac tenuitate n[ost]ra cum paup[er]cula in gazophylacium D[omi]ni mitt[er]e ... tit[u]los q[u]ib[us] singulo[rum] libro[rum] capitula distinguntur p[re]misim[us]" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 2r-5v: [Tabula libri primi] "[rúbr.] D[istinctio] I.[text] Om[n]is doct[r]ina de reb[us] v[e]l de singis ... Utr[um] passiones s[an]c[t]o[rum] debeamus velle. [rúbr.] Explic[i]u[n]t c[apitula] p[rimi] l[ibri]. In[cipit]" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 5v-103v: [Liber I. Distinctiones I-XLVIII] "[text] Veteris ac nove leg[is] [con]tine[n]tiam dilige[n]ti indagine [etiam] atq[ue] [etiam] [con]siderantib[us] n[o]b[is] ... actu[m] volueru[n]t q[uid] De[us] voluit. [rúbr.] Hic finitur p[r]im[us] lib[er] de mist[er]io Trinitatis" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 103v-106r: "[rúbr.] I[n]cipit secund[us] de re[rum] creat[i]o[n]e et format[i]one corporaliu[m] et sp[irit]ualiu[m] [et] aliis plurib[us] pertinentibus ... [Tabula] Incipiu[n]t capitula secundi libri. D[istinctio] I. [text] Quod un[um] est p[r]incipiu[m] ... An aliq[u]ando resistendu[m] sit potestati" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 106r-187v: [Liber II. Distinctiones I-XLIII] "[rúbr.] Un[um] e[ss]e p[r]incipiu[m] re[rum] o[stendi]t n[on] pl[ur]a u[t] q[u]ida[m] pu[taverunt]. [text] Creat[i]o[n]e[m] rerum i[n]sinuans Sc[r]iptura ... ut in mal[is] nulli postestati obediamus. [rúbr.] Explicit liber secundus" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 187v-189r: [Tabula] "[rúbr.] Incipiunt capitula III libri. D[istinctio] I. [text] Quare filius carnem assumpsit ... De legis [et] evang[e]lii distantia" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 189r-252v: [Liber III. Distinctiones I-XL] "[rúbr.] Incipit liber tercius de incarnatione Verbi. [text] Hic enim r[ati]ones ordo postulat ... ; [f. 189v] ad miseru[m] accedat. [rúbr.] Incipit liber tercius de incarnatione V[er]bi. [text] Cum venit ig[itur] plenitudo temporis ... ut vicio[rum] fere occidantur" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 252v-255r: [Tabula] "[rúbr.] Incipiunt capitula IIII libri. D[istinctio] I. [text] De sacramentis. Quid sit signu[m] ... minuat v[e]l augea[m] gl[ori]a[m] bono[rum]" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 255r-348v: [Liber IV. Distinctiones I-L] "[rúbr.] De sacram[en]tis u[b]i p[r]ior IIIIor [con]sid[er]anda s[un]t. [text] Samaritanus eni[m] approprians vuln[er]ato ... q[u]i a faciei exorsus sede[n]tis p[er] media ad pedes usque via duce p[er]venit" ca
dc.format.extent 351 f. : il. ; 282 x 210 mm enquadernació 295 x 225 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 36 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 148 ca
dc.relation.isreferencedby Carini, Gli Archivi e le Bliotheche di Spagna, Parte prima fac. I p. 529 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 481 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1322 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2045 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, "Códices miniados", p.129 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 22 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title [Textus Magistri Sententiarum] la
dc.title.alternative Sententiarum libri IV ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0626/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0626/thumbnail.jpg ca
dc.provenance De la Biblioteca del Duque de Calabria. "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 3. n. 5) ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b22024086 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0626 ca
dc.identifier.local Olim 438 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics