Libre de la sagrada vida de Ih[es]u Ch[ri]st
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Libre de la sagrada vida de Ih[es]u Ch[ri]st

Repositori DSpace/Manakin

Libre de la sagrada vida de Ih[es]u Ch[ri]st

Mostra el registre complet de l'element

Exportar a Refworks
     Eiximenis, Francesc, ca.1340-ca.1409
Autor desconegut
Aquest document és un/a llibre manuscrit, creat/da en: [entre 1420 i 1440]Otros títulos: Vida de JesucristVita Christi
Lugar: Espanya

Lengua: ca
Descripción física: 375 f. : il. ; 285 x 220 mm enquadernació 295 x 215 mm
Soporte: Pergamí i paper
Tipo: Manuscrit
Resumen: Aquest manuscrit transcriu íntegrament el deu llibres de la "Vida de Jesucrist" escrita per Francesc Eiximenis. Al f. 140r, tot coincidint amb el quart llibre, capítol LXIX, s'interromp el text i el copista adverteix d'aquest error remetent el lector a la fi del llibre ("require in fine"), on hom transcriu el text íntegre del capítol LXX i parcialment el LXXI (f. 375). Al f. 215r roman en blanc l'espai destinat a la rúbrica indicativa del començament del llibre huité
Materia: Jesucrist Biografia
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0209
Olim 209
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0209 http://hdl.handle.net/10550/25429
Colección: Manuscrits (Vicente Blasco)
Procedencia: Biblioteca de Vicente Blasco, rector de la Universitat segons l'ex libris del f. 1r: "Ex Bibliotheca, quam D.D. Vincentius Blasco Academiae Valentinae Rector perpetuus, eidem testamento legavit"
Descripció general: Ms
Títol obtingut de la rúbrica (f. 4v)
Col·lació: Pergamí i paper, f. iii (paper) + 375 (f. 254 mutilat) + iii (paper) ; foliació original en números romans. L'últim full amb numeració romana moderna a llapis (f. 375); reclams horitzontals cada 16 fulls ; quaderns de composició mixta: pergamí-paper
Composició: Escrit a dues columnes a 37 línies
Escriptura: Gòtica cursiva. Notes marginals contemporànies i d'una mà posterior. Al full 366v, al marge inferior, tot coincidint amb el capítol L del llibre desé ("qui mostra qui serà ne que farà antechrist") hom troba una figura realitzada pel mateix copista i que representa la senyal de l'anticrist, com ho anuncia el text ("E serà de aytal figura com és pintant davall en aquesta plana")
Decoració: La primera caplletra decorada en or i colors i les altres en blau i vermell amb adorns ; els calderons i les rúbriques amb tinta de color vermell
Enquadernació: Pergamí actual
Origen: Escrit en els territoris de la Corona d'Aragó a la primera meitat del segle XV
Signatura anterior: Olim 209
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 209
En el f. 1r i 365v hom troba cancel·lat el següent text "Es de la vida de Jesucristo" escrit, possiblement, a finals del segle XVI
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-4r: "[text] Al molt honorable e discret cavaller moss[én] Pere d'Artés, mestre racional del molt alt príncep e senyor don Martí, per la gràcia de Déu, Rey d'Aragó, lo seu orador e en Ih[es]u C[hr]ist s[er]vidor frare Francesch Eximeniç, de l'orde dels frares menors ... lo q[ua]l si a Déu plau acabaré aprés q[ue] aquest libre sia fet"2. f. 4: [Índex] "[text] De present açí resta q[ue] enseny la co[n]tinè[n]cia d'aquest libre p[er] que deus açí sab[e]r que tot aquest libre és p[ar]tit p[er] X tractats. Lo primer tractat ensenya ... de la sua p[er]petual senyoria"3. f. 4v-15v: "[rúbr.] Comença donchs açí lo primer libre de la sagrada vida de Ih[es]u Ch[ri]st, qui ensenya p[er] quina manera lo n[ost]re Redemptor es dit éss[er] predestinat eternalment, e posa alguns grans béns qui p[er] la dita predestinació són pervenguts a nosaltres ... [text] E açí és acabat lo p[r]im[er] tractat d'aquest libre qui devia ésser de la predestinació del n[ost]re Salvador"4. f. 15v-19r: "[rúbr.] Comença lo segon tractat del present libre lo qual declara com lo advenime[n]t del n[ost]re Salvador és estat revelat del començament del món ençà per diverses maneres e son VIII capítols ... [text] Per totes estes coses appar la inte[n]ció d'aquest tractat ésser verificada, çò és q[ue]·l avenime[n]t del n[ost]re Rede[m]ptor Ih[es]u Ch[r]i[s]t és estat ans que vingués p[er ] div[erser]ses maneres al món revelat"5. f. 19r-101v: "[rúbr.] Açí comença lo terç tractat de aquest libre en lo qual se mostra com lo senyor gloriós s'és encarnat, on ne com ne q[ua]nt e com se humilià prenent carn humana, en lo qual tractat ha CXXIII capítols ... [text] E és acabat açí lo terç tractat del p[re]sent libre q[ui] havia éss[er] d[e] la Santa Encarnació del Fill de Déu sego[n]s ja és dit en lo p[ro]lech e començament"6. f. 101v-153r: "[rúbr.] Açí come[n]ça lo quart tractat de aquest libre de la vida del rede[m]ptor n[ost]re Ih[es]u Ch[ri]st en que·s demostra com nasch e quina fon la sua gl[or]iosa nativitat e com app[ar]ech en lo món e declarà les coses a ell pertanyents segons la sua infantea e la sua santa vida fins q[ue] hac VII anys, en la q[ua]l ha XCIII capítols ... [text] E açí és acabada la mat[èr]ia de l'exili de Ih[es]u Ch[ri]st en Egipte e p[er] [con]següent la fi del q[ua]rt libre de la vida de Ih[es]u Ch[ri]st segons l'orde a ell dat en lo come[n]çame[n]t de aquest volum"7. f. 153r-166r: "[rúbr.] Açé comença lo quint tractat del libre de la vida del Salvador e redemptor n[os]tre Ih[es]u Ch[ri]st en lo qual se mostra quina estech la sua santa e dolça puerícia ; [f. 153v] e la joventut sua sagrada e maravellosa fins q[ue] hac XXV anys, en la qual ha XXII capítols ... ; [f. 166r: text] E en açò és acabat lo cinquen libre de la vida de Ih[es]u Ch[ri]st qui havia a tractar de la dua infantea e joventut fins que hac XXX anys en los quals estech en lo món amagat e no conegut públicame[n]t segons la eternal ordenació del seu gloriós Pare"8. f. 166r-176v: "[rúbr.] Açí comença lo sisen libre o tractat de la vida de Ih[es]u Ch[ri]st en lo qual se mostra lo misteri del seu sant baptisme e aquí·s toca del sant dejuni en lo desert e de la sua temptació, en lo q[ua]l ha XVI capítols ... [text] Ara segueix-se lo seten libre hon havem a tractar com appellà sos dexebles e com altament los informà en div[er]ses virtuts e per div[er]ses documents e leys e consells"9. f. 177r-214v: "[rúbr.] Comença lo seten libre que tractat co[m] appellà los sants apòstols e dexebles e com altame[n]t los informà, e q[ui]na estech la sua religiosa vida e preycació e doctrina e co[m] la ha ap[ro]vada p[er] imnumerables virtuts sues e eximplis e miracles ... [text] E açí és acabat lo seten libre de la vida de Ih[es]u Ch[ri]st on es dit com lo Senyor appellà los sants Apòstols e los dexebles e como los informà p[er] div[er]ses maneres p[er] que fossen aptes a preycar la santa doctrina evangelical"10. f. 215r-272r: [Octau llibre] "[rúbr.] Capítol p[r]imer q[u]i dóna orde al dit huyten libre e tracta com sen Johan b[a]b[tis]ta tramés dos de sos dexebles al n[ost]re gl[or]iós senyor e redemptor Ih[es]u Ch[ri]st ... ; [f. 271v: text] sant e sagrat Anyell Ih[es]u Ch[ri]st fill de Déu eternal governador general, special e pare excel·lent de tot ch[rist]ianisme ; [f. 272r: rúbr.] Açí és acabat lo huyten libre o tractat de la vida del n[ost]re salvador Ih[es]u Ch[ri]st"11. f. 272r-342v: "[rúbr.] Comença lo noven libre ... [text] E açí és acabat p[er] gr[àci]a de Déu lo nove[n] libre del volum d[e] la vida del n[ost]re salvador Ih[es]u Ch[ri]st, lo q[ua]l sia adorat e beneÿt e loat in s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Amen"12. f. 343r-374v: "[rúbr.] Açí comença lo deen libre o tractat de la vida de Ih[es]u Ch[ri]st lo qual tracta de la sagrada resusureció del n[ost]re senyor e salvador Ih[es]u Ch[ri]st, e lo qual conté en sí set tractactas segons se segueix ... [text] e del seu poble ch[r]istià, lo qual ab nos mateix sia tots temps recomanat a la sua gràcia e mercè q[ui] viu e regna in s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Amen"13. f. 374v: [colofó] "Finito libro sit la[us] èt] gl[o][r]ia Chr[ist]o. Ame[n]. Detur pro penna sc[r]iptori vita et[er]na. Orla vocat[ur] q[u]i sc[r]ipsit benedicat[ur]"
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1200
Ver en el catálogo Trobes

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

Mostra el registre complet de l'element

Cerca a RODERIC

Cerca avançada

Visualitza

Estadístiques