NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Federici secundi romanorum imperatoris Iherusalem [et] Scicilie [sic] regis De avibus et aucupando

Manakin: DSpace XMLUI Project v2

Federici secundi romanorum imperatoris Iherusalem [et] Scicilie [sic] regis De avibus et aucupando

Mostrar información abreviada

dc.contributor.author Moamin ca
dc.contributor.author Ghatrif ca
dc.contributor.author Gerardus, Falconarius ca
dc.contributor.author Grisofus, Medicus ca
dc.coverage.spatial Itàlia (tgn)1000080 ca
dc.creator Frederic II, Emperador romano-germànic, 1194-1250 ca
dc.date.accessioned 2012-10-04T11:51:56Z
dc.date.available 2012-10-04T11:51:56Z
dc.date.created [entre 1450 i 1499] ca
dc.date.issued [entre 1450 i 1499] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0601 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/24601
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 5r) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 304 (doble numeració moderna a llapis, 239, 66. Els dos primers fulls i els dos últims són els antics fulls de guarda del manuscrit ; els f. 285v i 286r en blanc) + i (pergamí actual) ; reclams verticals cada deu fulls ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 37 línies ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua. Notes marginals ca
dc.description Decoració: Preciosa "P" miniada en or i colors, d'escola normanda, al peu del foli escut dels monarques sicilians de la branca aragonesa (De Marinis 11); nombroses caplletres (també d'escola normanda) en or i colors; unes altres en tinta blava o en roig, colors amb els quals s'han escrit les rúbriques i els calderons ca
dc.description Enquadernació: Restaurada en 1973. Cantells daurats ca
dc.description Origen: Escrit a Itàlia, la segona meitat del segle XV ca
dc.description Signatura anterior: Olim 836 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 601 ca
dc.description Al f. 2v amb lletra de la mateixa mà que la signatura de la biblioteca de San Miguel de los Reyes: "Liber de arte venandi"; de lletra d'altra mà posterior, s. XVIII: "Thomæ de Capua liber de avibus et de arte aucupandi atque etiam de theorica huius artis" ca
dc.description Al f. 304r: "A li philosophi e logica nº XVII" ; Sgto. Federico in pta. 3 nto. albtro, aff. 43 prta. 6ª. C." ca
dc.description.abstract El còdex transcriu una miscel·lània d'obres de cetreria, començant amb els sis llibres del tractat "De arte venandi cum avibus" de Frederic II de Hohenstaufen; segueixen els cinc llibres de l'obra de "Moamin", copia parcialment el tractat de "Gerardus Falconarius", "Ghatrif" i "Grisofus medicus". El "De arte venandi cum avibus" fou atribuït erròniament a Tomàs de Càpua al segle XVIIII (f. 2v) ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 3r-5r: [Prologus] "[text] Presens opus agendi nos induxit instans tua petitio vir clarissime, M. S. ... nobiles delectantur, vita comite, post complementu[m] huius operis dicetur a nobis. [rúbr.] Divi augusti Federici secundi romanorum imperatoris Iherusalem [et] Scicilie [sic] regis super librum De avibus [et] aucupando prolagus [sic] explicit " ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 5r-56r: "[rúbr.] Incipitq[ue] eius tractat[us] [et] primo de divisione g[e]n[er]aliter aviu[m] in aquaticis terrestribus [et] mediis. Item in rapacibus [et] non rapacibus. [text] In hoc autem primo tractatu huius operis dicemus generaliter de avibus ...; [f. 55v] [et] que dicuntur anates campestres [et] plures alie. ; [f. 56r: rúbr.] Expicitus est primus tractatus" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 56r-115r: "[rúbr] Incipit secundus. De venatione [et] de eius particulis. [text] Quoniam in precedenti tractatu dictum est q[uod] venatio... Ex hiis pat[et] q[uod] omnis mansuefactio repentina deterior est q[uam] paulatina. [rúbr] Explicit liber secundus" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 115r-145r: "[rúbr] Incip[it] t[er]cius. Dictum est de mansuefactione falconu[m] cum capello. Seq[ui]tur dicere de instrumentis p[er] quos redeat ad homines. [text] Intentio nostr[a] ut in principio diximus est docere venationes ... [et] ledere etiam ipsos in p[er]sona. [rúbr] Explicit liber quartus [tatxat] tercius" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 145r-174v: "[rúbr] Incipit liber quartus. De girofalcone ad gruem, que est qualis fit venatio c[um] eo. [text] Dictum est quid est traynare ad grues ... qua[m] habent modi falcomum in volando ad grues. [rúbr.] Explicit liber quartus de girofalcis ad grues" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 174v-205v: "[rúbr] Incipit liber quintus. De falcone sacro ad ayrones. [text] Determinatum est in precedentib[us] sufficienter de girofalcis ... Et grus volans percutit falconem ayro autem non. [rúbr.] Dictum est de venatione falconi sacri ad grues. Explicit liber quintus" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 205v-238v: "[rúbr] Incipit alius De venatione ad aves de rivera. De venatione fienda ad aves de rivera cum falcone pereg[r]ino. [text] Diximus de venatio[n]e ad grues quam approbavimus ... Mos e[n]i[m] falconum est volare ad alium falconem quem vid[et] volare. [rúbr.] Deo gratias. Amen" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 239r- 240v: [Moamin] "[rúbr] Prologus. [text] Sollicitudo naturæ gubernans omnia ... quarto in medicamen rapinorum quadrupedum. [rúbr] Explicit prologus" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 240v-249v: "[rúbr] Incipit tractatus primus de theorica huius artis continens capitula tresdecim. Capitulum I de genere avium rapine [et] morib[us] [et] ellectione eor[um]. [text] Genera volucrum rapidor[um] quib[us] utitur gens ...; [f. 249r] [et] levare manum [et] erit sine periculo. ; [f. 249v: rúbr.] Explicit tractatus primus" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 249v-273r: "[rúbr] Incipit tractatus secundus de libro Moame falconarii de dispositionib[us] rapinorum [et] medicamine infirmitatum occultar[um] [et] dividitur in LXII capitula. [text] ... ; [f. 250v: rúbr.] Expliciunt capitula de prohemio quod deb[et] precedere narrationem egritudinu[m] i[n]t[r]insecar[um] [et] medica[m]i[n]e ear[um]. [text] Cum prædiximus in tractatu primo ... ; [f. 273r: rúbr.] Finit secundus tractatus de libro falconarii" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 273r-278r: "[rúbr.] Sequitur tertius tractatus de medicamine app[ar]entium egritudinum avium rapine continens capitula quindecim ... Explicit tractatus tertius" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 278r-282v: "[rúbr.] Incipit tractatus quartus de dispositionib[us] naturalib[us] [et] accidentalib[us] rapatitium quadrupedum qui sex capitula contin[et] ... Finit tractatus quartus" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 282v-285r: [rúbr.] Incipit quintus de medicamine egritudinu[m] canum [et] sunt capitula 10 ... Cap[itulum] 7. De medica[m]i[n]e scabei non h[ab]etur" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 285v-286r: [en blanc ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 286v-300r: [Ghatrif] "[rúbr] Incipit liber tractatus De doctrina avium [et] de medicaminib[us] i[n]firmitatu[m] ear[um]dem t[ra]nslatus de p[er]seo in latinu[m]. [text] Dixit G. persicus q[uod] multi persarum [et] grecorum sapientes in arte ... [et] pone coram ea vasculu[m] mundu[m] plenu[m] aq[ua] munda. [rúbr] Explicit liber de medicaminib[us] infirmitatu[m] aviu[m] viventiu[m] de rapina" ca
dc.description.tableofcontents 16. f. 300r-302r: [Gerardus falconarius] "[rúbr.] Incipit liber diversar[um] passionu[m] avium, ad caput purgandu[m]. [text] Tolle picem mundissima[m] ad modu[m] fabe digitisq[ue] calefac ad ignem ... [et] cum calida carne ei tribue. [rúbr.] Ut hominen non deserat" ca
dc.description.tableofcontents 17. f. 302r-302v: [Grisofus medicus] "[rúbr.] Incipit aliud medicamentu[m] voluc[rum] missu[m] Theodosio imperatori per epistolam a Grisopho medico de cura omnium volucru[m] rapaciu[m]. [text] Si domare vis ancipitrem ... [et] mastice alboq[ue] marmore in mixtum in albam mittatur pellem [et] modo superpone exp[er]tum est. [rúbr.] Deo gratias" ca
dc.format.extent 304 (239, 66) f. : il. ; 329 x 211 mm enquadernació 340 x 230 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 212 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 613 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 56 ca
dc.relation.isreferencedby Carini, Gli Archivi e le Bibliotheche di Spagna, Parte prima, facs. I, p. 531 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 392 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 402, 1496 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1976, figs. 655 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 163-164 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 194-195 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 108 ca
dc.relation.isreferencedby Tilander, G., Dancus Rex, Guillelmus Falconarius, Gerardus Falconarius, p. 176-229 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller, IV, t. II, p. 656(b ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 239, n. 212 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Federici secundi romanorum imperatoris Iherusalem [et] Scicilie [sic] regis De avibus et aucupando la
dc.title.alternative De arte venandi cum avibus ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0601/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0601/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 5 n. 10) ca
dc.description.custevent Catálogo de la exposición bibliográfica sobre Física e Historia de la Ciencia, 6 ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b19487459 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0601 ca
dc.identifier.local Olim 836 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar información abreviada

Buscar en RODERIC

Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Estadísticas