[Breviarium]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Breviarium]

DSpace Repository

[Breviarium]

Show simple item record

dc.contributor.author Felice, Matteo, fl. 1467-1493, il ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia Nàpols ca
dc.creator Esglèsia Catòlica ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T10:47:07Z
dc.date.available 2017-11-23T10:47:07Z
dc.date.created [ca. 1475] ca
dc.date.issued [ca. 1475] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0887 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/23150
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. 603 (en blanc els f. 2-3, 89v-91v, 108r-111v, 368v, 530, 583v, 589, 597r-598v, 603) ; numeració moderna a llapis ; reclams horitzontals cada 10 fulls ; signatures de quaderns, tot just perceptibles baix la columna de la dreta ; ha estat tallat el primer f. del Psalteri, la part inferior del f. 369, i els marges inferior i superior del f. 514 ca
dc.description Composició: Escrit a 2 columnes, a 30 línies ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual rodona ca
dc.description Decoració: Al frontispici del f. 112r hom troba representats diversos profetes identificats pels textos dels filacteris que els acompanyen procedents del llibres bíblics corresponents. Miniats amb escenes bíbliques als començaments de les festivitats: Nadal (f. 142v), Adoració dels Mags (f. 167v), Resurrecció (f. 272r), Ascensió (f. 296v), Pentecosta (f. 304r), Trinitat (f. 310r), Corpus Christi (f. 317r), Tots Sants (f. 369r), Visitació (f. 437v), i nombrosos sants. Diverses orles en or i colors, i caplletres de tres grandàries. Miniat per Matteo Felice (G. Toscano) ca
dc.description Enquadernació: Del segle XVIII, pell sobre fusta ca
dc.description Origen: Escrit a Nàpols, ca. 1475 (G. Toscano) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 662 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 887 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu un Breviari romà, integrat pels següents textos: Calendari, el Salteri feriat i l'Himnari. Continua la part corresponent al temps litúrgic i després el santoral, el comú dels sants i l'ofici de difunts. A la fi hom ha afegit lectures i absolucions, l'ofici de la Santíssima Trinitat i l'ofici de la Inmaculada. A més a més, a principi del segle XVI, s'han utilitzat els fulls de guarda de l'inici per tal de registrar informacions relatives a la concurrència de les festivitats. El manuscrit ha estat mutilat en diversos fulls, com ara el primer frontispici, situat a continuació del calendari ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 4r-8v: "[rúbr.] K[a]l[endae]. Januari[us] h[abe]t dies XXXI luna XXX ... s[an]c[t]i Silvestri p[a]p[e] [et] co[n]f[essoris] l. d. mi." ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 9r-89r: [Ps 4,7] "[text] tui D[omi]ne dedisti leticia[m] ... [Symbolum apostolorum] carnis resurrectionem vitam eternam. Amen" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 89v-91v: [en blanc ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 92r-107v: "[rúbr.] Incipit Y[m]na[r]ium p[er] totum annu[m] ... [text] p[ar]adisum introyre tra[n]slati requiem. Gl[ori]a [et] honor Deo usq[ue]quo alt[er]" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 108r-111v: [en blanc ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 112r-365r: "[rúbr.] Incipit breviarium secundum consuetudinem romane curie ... hedificabimus que destructa sunt. Tu aut[em] Do[min]e. MºCCCCºLXXVº die vicesimo secundo mensis maii VIIIº ind[ictione]" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 365r-368r: [Rubricae generales] "[text] Adventus d[omi]ni celeb[r]etur ubicu[m]q[ue] ... Oculi omnium [et] c[eter]a" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 369r-529v: "[rúbr.] Incipiunt festivitates s[an]c[t]orum p[er] anni ci[r]culu[m] ... [text] post morte[m] remansit in palatio cum pare[n]tibus suis. Tu autem D[omi]ne" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 530: [en blanc ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 531r-559v: "[rúbr.] Incipit comune s[an]c[t]orum ... Or[atio]. [text] Deus qui nob[is]" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 559v-560r: "[rúbr.] Incipit ordo officii b[ea]te Ma[r]ie virg[inis] ... D[eu]s mis[ere]at[ur] n[ost]ri, post ea d[icitu]r: Gl[ori]a P[at]ri [et] c[eter]a" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 560r-564v: "[rúbr.] Incipit offici[um] b[ea]te Ma[r]ie virg[inis] ... resurrexit sic[ut] dixit all[elui]a ora pro nob[is] Deum all[elui]a" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 564v-568r: "[rúbr.] Incipit off[iciu[m] in age[n]da mo[r]tuorum ... Oratio. Fidelium Deus omniu[m]" ca
dc.description.tableofcontents 14. 568r-576r: "[rúbr.] Ordo ad visitandu[m] infirmum ... P[er] Ch[ristu]m D[omi]n[um] n[ost]r[um]. R[esponsorium]: A[men]" ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 576v-583v: [Lectiones ca
dc.description.tableofcontents 16. f. 584r-590r: "[rúbr.] Incipit off[iciu]m S[an]c[t]issi[me Trinitatis ... [text] Liber g[e]n[er]atio[n]is Ih[es]u Chr[ist]i filii David, filii Abraam" ca
dc.description.tableofcontents 17. f. 590v-596v: "[rúbr.] Incipit off[iciu]m I[n]mac[u]late Co[n]ceptio[n]is v[ir]ginis Ma[ri]e editu[m] p[er] rev[er]endum p[at]re[m] do[minu]m Leonardu[m] p[ro]thonotariu[m] ap[osto]licu[m] ... [text] q[uonia]m ambo sine macula" ca
dc.format.extent [603] f. : il. ; 237 x 164 mm enquadernació 260 x 180 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 21 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 55 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 391 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 352 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1972 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 40 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. I, p. 158, n. 4, làm. 35b, t. II, p. 36 ca
dc.relation.isreferencedby Janini, Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, 799 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, 106 ca
dc.relation.isreferencedby Muñoz Viñas, Ars y Tecne en la miniatura renacentista del sur de Italia, taules, 2 i 15 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G., "Matteo Felice..." , 106, fig. 25 ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", 143, n. 21 ca
dc.relation.isreferencedby Ortells Pérez, M. Lutgarda, Manuscritos datados y datables de la Ciudad de Valencia, t. II, 470-472, n. 190, fig. 54 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G., "Los miniaturistas de Corte en la segunda mitad del siglo XV 2) Matteo Felice", La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Aragonesa, p. 425-427, fig. 17-19 ca
dc.relation.isreferencedby Muñoz Viñas, Salvador y Farrell, Eugene F., Estudio técnico de los Códices Miniados Renacentistas de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, 74-75 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title [Breviarium] la
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0887/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail http://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0887/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 4. n. 14) ca
dc.description.custevent La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Argonesa, 26; La Biblioteca Real de Nápoles de Alfonso el Magnánimo al Duque de Calabria 1442-1550, 22 ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b18740376 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0887 ca
dc.identifier.local Olim 662 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics